Adatkezelési nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldal), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: http://lelekpalya.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.lelkpalya.hu/adatvedelem

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Személyes adatként kezelünk és védünk valamennyi, Ön által weboldalunkon keresztül, a hírlevélre feliratkozás során megadott információt. Az adatok közlését úgy tekintjük, hogy ezzel Ön ezen adatok kezeléséhez hozzájárulását adta.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megadott adatok valóságtartalmáért Önt felelősség terheli.

Az Információ szabadságról szóló törvény 3.§- ának 2. pontja meghatározza a személyes adat fogalmát. Eszerint bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés személyes adatnak minősül.

Célunk, hogy szolgáltatásainak működtetése során kiemelt szerepet kapjon felhasználóink személyes adatainak védelme. Elkötelezettek vagyunk az oldal felhasználói személyes adatainak védelmében és fontosnak tartjuk felhasználóink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A  személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át és megteszünk minden olyan szükséges (biztonsági, technikai) intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A www.lelkpalya.hu üzemeltetője az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) (különösen a 6.§-a)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 •  2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

Az adatkezelés során megőrizzük:

a) a titkosságot: megvédjük az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédjük az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodunk arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

A www.lelekpalya.hu oldalt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásba vette.

Nyilvántartási száma: NAIH-87407/2015

Adatgyűjtés ténye és a kezelt adatok köre

A kapcsolatfelvétel űrlapon megadni szükséges adatok:

 • email cím
 • név

Kezelt adatok célja

Információ küldése a megkeresésre. Hírlevelet, rekámot nem küldök.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett üzenet küldése, mellyel tudomásul veszi, hogy a mail címe megjelenik a lelekpalya levelezésében.

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Az adatkezelés helye

www.lelekpalya.hu

Adatkezelő

A lélekpálya weblapot üzemeltető, Páli Zsuzsanna magánszemély.

Az adatfeldolgozási technológia

Információs rendszerrel.

Az érintettek köre

Üzenetben tanácsot kérők.